- เสากั้นทางเดิน

เสากั้นทางเดินช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลดปัญหาการแซงคิว สามารถแบ่งช่อง ทางเข้า-ออก ได้ชัดเจน