รางรับชั้นแบบรูคู่ / เสารับชั้นแบบรูคู่/ รางรูคู่/ เสารูคู่